24 May 2013 ~ 0 Comments

Ministarstvo pravde i državne uprave potpisalo sporazum sa Sindikatom pravosuđa Srbije

Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave dr Danilo Nikolić potpisao je danas u ime Ministarstva pravde i državne uprave Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora sa Sindikatom zaposlenih u pravosudnim organima Srbije (Sindikat pravosuđa Srbije). U ime ove sindikalne organizacije Sporazum je potpisala predsednica ovog sindikata Slađanka Milošević.

Sporazumom je definisano da će Ministarstvo pravde i državne uprave naložiti rukovodiocima pravosudnih organa da državnim službenicima i nameštenicima u sudovima, javnim tužilaštvima i kazneno-popravnim ustanovama Republike Srbije, koji imaju obrazovanje zaključno sa četvrtim stepenom stručnosti, izvrše ovbračun plate u skladu sa cenom radnog sata, najmanje u visini cene sata utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Takođe, ministarstvo će preduzeti sve raspoložive mere, a uz saglasnost Ministarstva finansija i privrede, da obezbedi potrebna finansijska sredstva i druge preduslove za isplatu plata.

“Ministarstvo pravde i državne uprave je svesno izuzetno teškog finansijsko- materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnoj adminitraciji, zbog čega su i preduzeti dosadašnji koraci za poboljšanje njihovog materijalnog stanja, ali i da je zbog teške ekonomske situacije u našoj zemlji, u ovom trenutku to najviše što je država mogla da pruži”, rekao je državni sekretar dr Danilo Nikolić.

Prilikom potpisivanja sporazuma ugovorne strane su se saglasile da će pre izrade budžeta za 2014. godinu pregovarati o načinu i iznosu  povećanja osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u pravosuđu.

Nakon potpisivanja sporazuma, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave dr Danilo Nikolić je izrazio zahvalnost kako Sindikatu pravosuđa na saradnji, tako i svim zaposlenima u pravosuđu koji obavljaju izuzetno važan posao za pravosudni sistem Srbije.

Tekst preuzet sa: http://www.mpravde.gov.rs

Leave a Reply