26 May 2013 ~ 0 Comments

Potpisan sporazum sa Ministarstvom pravde

SporazumSindikat pravosuđa Srbije pokrenuo je postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova zbog kršenja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, Zakona o radu i Protokola koji je Ministarstvo potpisalo sa Sindikatom Sopos u čiju reprezentativnost sumnjamo, pa smo zbog toga podneli zahtev za proveru njihove reprezentativnosti.

U skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, postupak mirenja vodio se pred Odborom za mirenje koji su činili predstavnici strana u sporu i miritelj. Tokom održanih rasprava, predstavnici strana u sporu izneli su svoje stavove i mišljenja. Sindikat pravosuđa Srbije je tokom rasprave dokazao da se zaposlenima u pravosuđu isplaćuju nezakonite zarade. Cena radnog sata u pravosuđu je ispod zakonom garantovane. Ove tvrdnje Sindikata prihvatio je i miritelj. Zbog toga i jeste potpisana Preporuka, koja je rezultat postignute saglasnosti obe strane u sporu, a kojom se preporučuje Ministarstvu pravde i državne uprave da preduzme sve mere kako bi se zaposlenima isplatila cena radnog sata najmanje u visini cene sata utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta i u skladu sa zakonom.

Danas je, a u skladu sa Preporukom, potpisan Poseban sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog spora između Ministarstva pravde i državne uprave i Sindikata pravosuđa Srbije kojim je obavezna primena Preporuke.

Tekst preuzet sa: http://www.sind-prav.org.rs

Leave a Reply