27 August 2013 ~ 0 Comments

Odgovor na izjavu predsednice Sindikata pravosuđa

Nakon zaključenja Posebnog sporazuma o mirnom rešavanju radnog spora, u maju 2013. godine, između Ministarstva pravde i državne uprave i Sindikata pravosuđa Srbije, Ministarstvo je uputilo dopise rukovodiocima sudova, javnih tužilaštava i kazneno-popravnih ustanova u Srbiji da, u skladu sa potpisanim sporazumom, izvrše potrebna usaglašavanja obračuna plata.

S obzirom da nadležni za obračun plata u navedenim organima nisu, i pored navedenih dopisa (uz koje je priložena i fotokopija Sporazuma), postupili u skladu sa Sporazumom i obračunali plate na način definisanim tim Sporazumom, predsednica Sindikata je o tome obavestila Ministarstvo, insistirajući da Ministarstvo izradi uputstvo za obračun.

Kako Ministarsvo pravde i državne uprave nije nadležno da izdaje uputstva ove vrste, o tome je i usmeno, na sastanku održanom 20. avgusta, obavestilo predstavnike Sindikata pravosuđa. Takođe, predstavnicima Sindikata je ukazano da samo Ministarstvo finansija i privrede može, eventualno, davati takvu vrstu uputstva. Istom prilikom, predstavnici Ministarstva su ponovo ukazali da je Sporazum potpuno jasan u pogledu načina na koji plate određenoj kategoriji zaposlenih treba obračunati.

Sa druge strane, predstavnici Sindikata su izjavili da zaposleni u službama za obračun plata različito tumače postignuti dogovor, te da iz tih razloga – neujednačenog stava u pogledu novog načina obračuna – i dalje plate računaju na način na koji su to vršili pre postizanja Sporazuma.

Kako bi izašlo u susret predstavnicima Sindikata, kao i zaposlenima u pravosudnim organima na koje se Sporazum odnosi, Ministarstvo je nakon ovog sastanka uputilo dopise Vrhovnom kasacionom sudu, Visokom savetu sudstva, kao i Državnom veći tužilaštva u kojim se navodi da je potrebno da rukovodioci pravosudnih organa daju preporuku u vezi sa načinom obračuna plata, a sve radi jedinstvene primene Sporazuma.

Ministarstvo pravde i državne upave smatra da je u celosti tokom postupka postizanja Sporazuma, kao i njegove primene, postupalo u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima i iskazalo dobru volju da se nastali problem reši.

Tekst preuzet sa:  http://www.mpravde.gov.rs

Leave a Reply