07 September 2013 ~ 0 Comments

Kreće strategija reforme pravosuđa

Beograd — Sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa počeće naredne sedmice kada će biti održan prvi sastanak Komisije za reformu pravosudja.

Ministarstvo pravde Cedomir BackovicOsnovni je cilj Strategije od 2013. do 2018. godine, kada su u pitanju gradjani Srbije, da sudije budu stručnije, da sudjenja traju mnogo kraće, da se stari predmeti koji predugo stoje u sudovima rešavaju, da sustvo bude nezavisno i nepristrasno i da se obezbede druge garancije koje će omogućiti predvidiv pravni sistem.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave u sektoru za evropske integracije i medunarodne projekte Čedomir Backović rekao je Tanjugu da predvidivost pravnog sistema podrazumeva da čovek unapred zna šta su moguće posledice njegovog činjenja ili nečinjenja. “Kada čovek podnese u parnici tužbu da nema osećaj kao da je kupio loz lutrije, već da će na osnovu utvrdjenog činjeničnog stanja najverovatnije odluka suda biti takva i takva”, naveo je pomoćnik ministra. On je naglasio da će prvi konkretan korak formalno preduzet kada je u pitanju sprovodjenje Strategije za reformu biti sastanak Komisije za reforme koji će biti održan 11. septembra. Time će se formalno potvrditi širi konsenzus relevantnih faktrora koji su učestvovali u izradi Strategije u pogledu preseka situacije u pravosduju koja nije divna, potrebe menjanja te situacije i u pogledu preduzimanja konkretnih dugoročnih mera kako bi se stanje ispravilo, naveo je Backović. On je ukazao da Komisiju koju je 26. avgusta imenovala Vlada Srbije ima 15 članova iz svih oblasti koje su direktno ili indirektno povezane sa pravosudjem. Od nje se, kako je naveo, očekuje da preduzme mere koje će pojačati, objediniti i koordinirati primenom strateških mera i Akcionim planom za njeno sprovodjenje. “Svaka od pojedinih institucija treba da preduzima mere u okviru svog delokruga – to znači da Ministarstvo treba da dela u pogledu donošenja odredjenih zakona, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaštva u pravcu regulisanja i jačanja svoje nezavisnosti i svoje odgovornosti, donošenja podzakonskih akata kojima će to biti regulisano, kao i pristupanju primene tih akata”, rekao je pomoćnik ministra. U radu na sprovodjenju Strategije učestvovavaće i predstavnici nevladinog sektora, Pravosudne akademije kao jednog od nosilaca pojačanog kvaliteta i stručnosti u oblasti pravosudja, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, privatnih izvršitelja, strukovnih udruženja, najavio je on. Osnovni zakoni koji treba da budu doneti tokom predstojećeg reformskog procesa, prema rečima Backovića, odnose se na ustrojstvo sudskog sistema – zakon o mreži sudova, zakon o sudijama, zakon o javnim tužilaštvima i zakon o uredjenju sudova. Oni, kako je objasnio Backović, treba da reše, s jedne strane, situaciju sudija, koje je bivša vlast razrešila, pa ih je Ustavni sud vratio na poziciju, a sa druge nedovoljnog broja sudova, jer je veliki broj sudova i tužilaštava bio ukinut tokom prethodne neuspešne reforme i time smanjen pristup pravdi gradjana. “Sada ćemo osnivanjem jednog broja novih sudova, odnosno nadomeštanjem onih ukinutih bez pravog razloga i rasporedjivanjem sudija koje su odlukom Ustavnog suda vraćene na dužnost, pokušati da rešimo problem i pojačamo pristup pravdi”, ukazao je Backović. Odgovarajući na pojedine kritike stručne javnosti da je u novembru prošle godine došlo do zastoja u reformama i izradi zakona Backović je naveo da nije jednostavno krenuti iznova u zatečenoj situaciji u kojoj je pravosudje umesto da se razvijalo unapred krenulo unazad prethodnom neuspelom reformom. “Nije jednostavno krenuti ispočetka. Na izradi strategije smo radili sedam meseci, uz detaljan analitički angažman, kako bi se uradila kvalitetna Strategija i akcioni plan i objedinio pristup svih relevantnih učesnika u njenom sprovodjenju”, naveo je on. Dalje je ukazao da je paralalelno sa razvojem Strategije i Akcionog plana bilo neophodno donošenje odredjenih zakona i istakao da je Ministarstvo u tom delu “u dobroj meri uspelo da postigne zlatnu sredinu izmedju omogućavanja funkcionisanja sistema i pravljenja mape puta kako da se sistem reformiše u pozitivnom smeru”. Takodje je podsetio da je Srbija u medjuvremenu napravila i značajan iskorak u pogledu evropskih integracija i da su u Strategiju morali da budu dodati i zahtevi pravnih tekovina EU u pogledu pravca u kome treba reforma da se obavlja. To je malo zakomplikovalo situaciju i na izvestan način odredilo u kojoj meri ćemo usporiti našu zakonodavnu aktivnost, rekao je Backović i dodao da postoji i četvrti element koji je ne manje važan i ne manje značajan. “U toku procesa donošenja Strategije imali smo pregovore za Briselski sporazum koji se na značajan način odnosi i na funkcionisanje pravosudja, pa je bilo potrebno da prilagodimo našu reformu i rešenja koja smo predvideli i toj novoj situaciji u kojoj se, na jedan način koji još nije definisan 100 odsto, pokušava rešsiti i funkcionisanje pravosudja u našoj južnoj pokrajini”, ukazao je pomoćnik ministra. Kada su u pitanju evropske integracije Backović je ukazao da se Strategija u 90 odsto svog sadržaja poklapa sa takozvanim akijem ili pravnim tekovinama Evropske unije. “Pokalapa se u meri predvidjenih ciljeva, načina donošenja zakona i generalnih odredbi tih zakona i drugih pravnih akata koji treba da budu doneti”, naveo je on. “Ne verujem da ćemo u toku pregovora u pogledu poglavlja 23 koje se tiče pravosudja imati potrebu da suviše značajno menjamo ono što je Strategijom predvidjeno. S druge strane, imamo Akcioni plan za koji je Strategijom predvidjeno da se svake godine prilagodjava i koji će da prati njenu primenu i ostvarivanje njenih ciljeva”, ukazao je on. Pregovori sa EU u vezi primene njenih pravnih tekovina više će se, kako je ukazao, odnostiti na analizu rezultata koje smo ostvarili na putu ciljeva iz Strategije, nego što ćemo mi same strateške ciljeve menjati. “U krajnjoj liniji ne izmišljamo mi toplu vodu šta su to ciljevi jednog uredjenog pravosudnog sistema šta. Nije to velika nepoznanica. Ono što jeste nepoznanica ili treba da bude predmet bavljenja naše Komisije jeste kako da dodjemo do funkcionalnog i efikasnog pravosudja, s obzirom na naše okolnosti”, dodao je Backović. On je istakao da je Srbija u veoma dobroj poziciji kada je u pitanju pregovaranje poglavlja 23 i to zbog postojanja Strategije i Akcionog plana koji su u dobroj meri radjeni i u saradnji sa stranim eksperima i jednim okom gledajući na pravne tekovine EU. Backović je rekao da će u procesu pregovaranja biti stavljen naglasak na rezultate, tako da u prvoj fazi takozvanog skrininga (rešetanje, propuštanje kroz sito) nećemo imati preteranih komplikacija. “Zna se gde smo i gde treba da dodjemo i od prilike se u dobroj meri zna kako i kojim normativnim delatnostima to treba da uradimo. Sada samo treba to da primenimo u praksi. Kakvi smo sa primenom pravila u praksi, kakvi ćemo da budemo i kakvi bi trebalo da postanemo, to svi znaju dobro i nadam se da ćemo u tom pravcu da napredujemo”, kazao je Backović.

Tekst preuzet sa: B92

 

Leave a Reply