22 December 2013 ~ 0 Comments

Reformom i na trudnice

Podelom Prvog osnovnog suda u Beogradu od 1. januara 2014. godine formiraju se tri osnovna suda. Osnova za sistematizacije u sudovima i tužilaštvima su pravilnici o merilima za određivanje broja sudskog osoblja u sudovima i osoblja u javnim tužilaštvima koje donosi ministar pravde. Bez obzira na to što postoji potreba za izvršiocima, zaposlenima na određeno vreme radni odnos prestaje sa 31.12.2013. godine. Radni odnos na određeno vreme prestaće jednoj trudnici u Drugom osnovnom sudu i za 13 trudnica u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Dakle, pravosuđe koje je monopolista u podeli pravde i primeni zakona, čiji je glavni posao da goni prekršioce, i samo krši Zakon o radu koji obavezuje zaštitu trudnica od otkaza ugovora o radu.

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu raspoređeno je 636 izvršilaca, a ostalo je nepopunjeno 203 izvršilačka radna mesta, u Drugom je rapoređeno 220 a ostalo nepopunjeno 21 radno mesto a u Trećem osnovnom sudu u Beogradu je raspoređeno 237 izvršilaca, s tim što je ostalo nepopunjeno 28 radnih mesta?! Zbog čega su ova radna mesta ostala nepopunjena imajući u vidu broj predmeta u radu, odnosno trajno uvećan obim posla? U prvih devet meseci ove godine, Prvi osnovni sud u Beogradu (sada se formiraju tri) imao je ukupno u radu 1.451.001 predmeta, od čega je nerešeno ostalo 1.182.281 predmet u radu.

Osnovno merilo radnog opterećenja za sudove su podaci o predmetima, a broj osoblja jeste, takođe, jedan od presudnih elemenata u delotvornom pružanju usluga. Ministarstvo pravde i finansija vrše kontrolu broja, posla i zarada osoblja „preko sistematizacija“, odnosno odobrenih radnih mesta za svaki sud ili tužilaštvo. Svedoci smo toga da vrste i raspored radnih mesta značajno utiču na rezultate pravosudnog sistema. Na delu imamo stalnu reorganizaciju i stalne transformacije sistematizacija što je dovelo do poremećaja u radu sudova. Sve nevolje reforme od 2009. do danas ugrožavaju samo građane i radnike. Prethodnom reformom je zbog nezakonitog otpuštanja sudija i tužilaca, automatski smanjen broj zaposlenih za oko 3.000 lica što je dovelo do zatrpanosti. Iz ovoga bi trebalo izvući pouku.

Uzimajući u obzir broj predmeta u radu, kao i činjenicu da je ostalo nepopunjeno ukupno 252 izvršilačka radna mesta u tri novoformirana suda, ostaje nerazumljivo zbog čega zaposleni na određeno vreme nisu odmah raspoređeni iako je više nego očigledno da su neophodni. Da li će se na ovakav način zaista popraviti stanje u pravosuđu? Ne, ograničavanje pravosuđa na ovakav način predstavlja garanciju da će uslediti još veća zatrpanost i zastoj u radu.

Predsednica

Slađanka Milošević

Tekst objavljen na sajtu:  Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply