04 December 2015 ~ 0 Comments

Obelodanjeno: Bez posla ostaje 14.512 ljudi

Ministаrstvo držаvne uprаve i lokаlne sаmouprаve saopštilo je da bi u naredna dva meseca broj zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude smanjen za 14.512.

Kori Udovicki

“Usvojenim odlukаmа, koje se tiču zаposlenih nа neodređeno vreme u sistemu držаvnih orgаnа, jаvnih službi, APV i lokаlne sаmouprаve i u MUP-u, ukupаn broj zаposlenih se smаnjuje zа 14.512 i to 8.511 u republičkim orgаnimа, 250 u Autonomnoj pokrаjini Vojvodinа i 5.751 u jedinicаmа lokаlne sаmouprаve”, navedeno je u saopštenju.

Kako je precizirano, odluke se, dаkle, odnose nа celokupni jаvni sektor, uključujući i jаvnа preduzećа nа lokаlnom nivou, аli ne i nа republičkа preduzećа zа koje Vlаdа sprovodi specifične progrаme restrukturirаnjа. S obzirom dа je ovih zаposlenih nа neodređeno vreme 514.573 hiljаdа, očekuje se u proseku smаnjenje od 2,82 procenata. 

U saopštenju se ističe i da Zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru nalaže da korisnici javnih sredstava prilagode sistematizacije radnih mesta maksimalnom broju, što znači da se od njih očekuje da u narednih 60 dana reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavljati sa manje zaposlenih.

Takođe se napominje, da je s obzirom na stalni odliv zaposlenih u penziju i na zabranu zapošljavanja već u septembru bilo 3.100 manje stalno zaposlenih nego u decembru 2014. godine.

Ministarstvo procenjuje i da će broj penzionisanja i u narednom periodu biti značajan s obzirom da 12.000 zaposlenih ima već stečene uslove za penziju.

Očekuje se da dodatno smanjenje broja zaposlenih u državi od 20.000 u 2016. godini koje je pomenuto u Fiskalnoj strategiji u najvećoj meri ne izgubi posao, već pređe na finansiranje po tržišnim principima.

Jučerašnjim usvajanjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru stvaraju se uslovi za racionalizaciju javne uprave u cilju njenog efikasnijeg delovanja u korist građana i privrede, ocenjuje Ministarstvo državne uprave.

Ministarstvo u saopštenju apeluje na sve rukovodioce organizacionih jedinica da procesu racionalizacije pristupe odgovorno uz zaštitu kvaliteta i nivoa usluga za koje su odgovorni, kao i uz maksimalnu zaštitu prava zaposlenih radnika.

Vlada je razmotrila potrebe i mogućnosti za uštede u različitim delovima sistema, tako da su ovim smanjenjem više zahvaćeni oni delovi javne uprave u kojima ima više prostora za uštede, a sa druge strane napravljen je prostor da se neke deficitarne funkcije, kao što su inspekcijske službe i zdravstveni radnici, ojačaju. 

Ministarsvo navodi i da će se u narednom periodu pristupiti modernizaciji načina rada javne uprave – dubljim promenama u organizaciji rada, načinu finansiranja i u podeli rada između državnog i privatnog sektora podići će se kvalitet usluga i njihova efikasnost. 

Izrada prvog nivoa funkcionalnih analiza od strane Svetske Banke u saradnji sa resornim ministarstvima privodi se kraju i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će pokrenuti javne diskusije o pravcima modernizacije početkom 2016. godine.

Na sajtu Vlade Srbije objavljena je Fiskalna strategija za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kojom je predviđeno dalje smanjenje minusa u državnoj kasi sa ovogodišnjih 4,1 na cetiri odsto BDP-a u 2016.

Kako je dogovoreno sa MMF-om, moraće da se smanjuju troškovi za plate zaposlenih u javnom sektoru i to za tri procenta u 2016, a u 2017. za dodatnih pet odsto.

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je Predlogom Budžeta za 2016. godinu predviđeno da fond za plate u javnom sektoru bude niži za tri odsto.

Tekst objavljen na sajtu: B92

Leave a Reply