21 December 2015 ~ 0 Comments

Usvojeno još osam zakona iz oblasti pravosuđa

Skupština Srbije usvojila je danas još osam zakona iz oblasti pravosuđa.

Skupstina republike Srbije 1

 

Reč je o izmenama zakona o javnom beležništvu, o uređenju sudova, o sudijama, o javnom tužilaštvu, o Visokom savetu sudstva (VS S), o Državnom veću tužilaca (DVT), o Pravosudnoj akademiji i o sudskim taksama.

Ranije danas je usvojila Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kojim se ponovo uvodi žalba na rešenja o izvršenju.

Izmenama Zakona o uređenju sudova predviđeno je, s obzirom na ponovno uvođenje žalbe protiv rešenja o izvršenju, da o žalbi protiv prvostepenog rešenja osnovnog suda rešava viši sud.

Tim zakonom se ovlašćuje Visoki savet sudstva da donese akt kojim, pored kriterijuma, utvrđuje i merila i postupak za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika, a ministar pravde da donese akt kojim za svaki sud određuje broj sudijskih pripravnika.

Izmenama Zakona o javnom beležništvu, pored ostalog, predviđeno je da pre određivanja datuma početka obavljanja delatnosti javnog beležnika Ministarstvo pravde proverava ispunjenost uslova u pogledu prostorija i tehničke opreme, a starosna granica za prestanak delatnosti beležnika je pomerena sa 65 na 67.

Uvedena je i nova kategorija – javnobeležnički saradnici, određeni su poslovi koje oni mogu da rade, proširen je krug disciplinskih povreda, odnosno disciplinskih prestupa, a disciplinska komisija Ministarstva pravde je drugostepeni disciplinski organ.

Izmenama Zakona o sudskim taksama promenjen je iznos vrednosti u kojima taksa može da se plati taksenim markama sa 1.000 na 5.000 dinara, a preko tog iznosa isključivo u gotovom novcu, a predeviđeno je i da se stranke u vanparničnom postupku oslobođaju plaćanja taksi za radnje i postupke koje je sud poverio javnom beležniku.

Predviđen je novi sistem prinudnog izvršenja naplate taksi, prema kome će po bezuspešnom isteku roka za dobrovoljno plaćanje izvršitelj početi prinudno sprovođenje izvršenja.

Izvršitelj je dužan da taj novac uplati na račun koj je propisan za naplatu sudskih taksi, a da 10 odsto zadrži za sebe.

Izmenama Zakona o Pravosudnoj akademiji je, pored ostalog, predviđeno da se pohađanje početne obuke smatra radnim iskustvom u pravnoj struci, kao i da su VS S i DVT dužne da prlikom predlaganja kandidata za izbor sudija prekršajnog ili osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog javnog tužioca, predlože kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji.

Kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji oslobođeni su polaganja posebnog ispita koji organizuje VS S.

Usvojene su i izmene Zakona o sudijama, prema kojima će o stručnosti kandidata za sudiju, koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u osnovnom ili prekršajnom sudu, odlučivati ispit Visokog saveta sudstva, dok kandidat za sudiju koji je završio obuku na Pravosudnoj akademiji nije dužan da polaže taj ispit.

Prema dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, stručnost kandidata za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na funkciju proverava se takođe na ispitu koji organizuje DVT, a kandidat koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji ne mora da polaže taj ispit.

Izmenama zakona o VS S i o DVT predviđa se da su sednice ta dva tela javne, a njihovo održavanje iza zatvorenih vrata je izuzetak, ako to nalažu interesi javog reda ili zaštite tajnosti podataka ili iz drugih razloga propisanih Poslovnikom.

Teks objavljen na sajtu: Studio B

Leave a Reply