16 February 2016 ~ 0 Comments

Urgencija

Gospodine ministre,

Dana 18. januara 2016. godine, uputili smo vam dopis sa obaveštenjem da prihvatamo vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do kraja juna 2016. godine, ali privremeno i uslovno. Istovremeno, zatražili smo od vas da se što pre otpočne sa izradom novih merila za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja u čemu bi učestovao i Sindikat.

Vreme “curi”, jer je Državno veće tužilaca na svojoj sednici od 8.2.2016. godine donelo odluku kojom se oglašava izbor 20 zamenika javnih tužilaca. Pošto trenutno na jednog tužioca ide 1,7 administrativnih lica, njih bi u radu trebalo da prati 34 državna službenika i nameštenika koje nemamo jer se istovremeno sprovodi racionalizacija. Pored toga, sporni su i premeštaji državnih službenika i nameštenika koji do mesta rada putuju duže od 50 kilometara.

Osim toga, naglašavam i to da postoji problem u primeni Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe koji se ogleda u neveštom izbegavanju donošenja rešenja o skrađenom radnom vremenu zaposlenih u Specijalnoj zatvorskoj bolnici a u skladu sa aktima o proceni rizika radnog mesta, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod zaposlenih u Specijalnoj zatvorskoj bolnici.

I na kraju, najveće nezadovoljstvo izazvalo je saznanje da su sredstva u budžetu za plate državnih službenika i nameštenika umanjena za 5% u odnosu na 2015. godinu. S obzirom na to da je ministar finansija na sastanku sa sindikatima 6.2.2016. godine, u prisustvu premijera i drugih ministara, izjavio da nam je “kratak guber”, molimo vas da nam za predstojeći sastanak, kao član Vlade, pripremite obrazloženje o tome na osnovu čega je zaključeno da državni službenici predstavljaju rizik za budžet i da su krivi za “kratak guber”. Veoma nas zanima šta ste, kako i na koji način vi kao resorni ministar o pravosuđu prezentovali ostalim članovima Vlade na osnovu kojih je izveden pogrešan zaključak i smanjen budžet.

Zbog svega navedenog, molim vas da što pre zakažete sastanak.

Srdačan pozdrav.

Predsednica

Slađanka Milošević

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbjije

Leave a Reply