18 May 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje za zaposlene u Osnovnom sudu Novi Sad – korak 2

Molim Vas, da pravilno popunite ovu žalbu sa svojim podacima, potpišite je i takvu je ODMAH  PREPORUčENOM  POšILJKOM  POšALJETE  NA  ADRESU  IZ  NASLOVA  ŽALBE  (PAZITI NA ROK ZA ŽALBU OD 8 DANA OD DANA KADA VAM JE DOSTAVLJENO REŠENJE !!!!!) .

Molim Vas da  UZ ŽALBU, OBAVEZNO  PRILOŽITE  fotokopiju dobijenog odbijajućeg rešenja i fotokopiju Sporazuma.

Zaposleni neka ovakav “komplet” (potpisan tekst žalbe i fotokopije priloga)  pripreme u 2 primerka i neka:
1 “komplet” posalju u koverti Žalbenoj komisiji sudova u Beograd, preporučeno sa povratnicom
1 “komplet” zadrze za sebe (za svoju “kućnu” arhivu).

                                                                       Predsednik Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

                                                                                                  Zoran Babin

Leave a Reply