01 August 2016 ~ 0 Comments

SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA 2

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom javnog istupanja generalnog direktora RTB Bor

Povodom javnog istupanja Blagoja Spasovskog, generalnog direktora RTB Bor, u vezi sa poništajem odluka o otpuštanju radnika u emisiji „Aktuelno“, emitovanoj 19. jula 2016. godine na TV Bor, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

SAOPŠTENJE

I pored brojnih ukazivanja da sudske odluke, shodno Ustavu Republike Srbije (čl 145 i 149), ne mogu biti predmet vansudske kontrole, tj. da je sudija u vršenju sudijske funkcije nezavisan i da je svaki uticaj na sudiju zabranjen, kao i da su svi državni organi i funkcioneri dužni da, svojim postupanjem i ponašanjem, održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova (čl.3 st.5 Zakona o sudijama), te da je, radi čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda, zabranjeno korišćenje javnog položaja i javno istupanje kojim se utiče na tok i ishod sudskog postupka, kao i svaki drugi uticaj na sud (čl.6 Zakona o uređenju sudova), Društvo sudija sa zabrinutošću konstatuje da se nepravnosnažne sudske odluke uporno javno komentarišu i da se time ugrožava nezavisnost sudske vlasti.

Društvo sudija izražava posebnu zabrinutost zbog toga što je sudija Osnovnog suda u Boru bio izložen neprijatnosti da pred strankom u postupku i drugim sudijama obrazlaže, objašnjava i brani svoju odluku; kao što i podseća da je sudija slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava u svemu o čemu odlučuje i da nije dužan da nikome, pa ni drugim sudijama, ni predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno pravno stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kada to zakon nalaže (čl.22 Zakon o sudijama), a da je predsednik suda dužan da se stara o sudijskoj nezavisnosti (čl. 52 Zakona o uređenju sudova), pa i da se sa tim u vezi obrati javnosti (čl. 58 Sudskog poslovnika).

Iz ovih razloga, Društvo sudija još jednom poziva:

  • političare, državne funkcionere, organe vlasti, učesnike u postupku, kao i medije, da se uzdrže od komentarisanja nepravnosnažnih sudskih odluka jer su takva istupanja protivustavna i nezakonita, a kao takva ugrožavaju vladavinu prava i proces pridruživanja Evropskoj uniji

  • Visoki savet sudstva, da se u skladu sa svojom Ustavnom dužnošću stara da obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija

  • sudije, na njihovo pravo, ali i obavezu, da zaštite svoju sudijsku nezavisnost i nezavisnost drugih sudija.

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply