19 September 2017 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje u vezi tužbi za isplatu po osnovu potpisanog sporazuma

Preporuka u vezi sa postupcima pokrenutim pred sudovima po tužbama za isplatu plata po osnovu potpisanog sporazuma:

  1.  U postupcima koji su u toku pred prvostepenim i drugostepenim sudovima, preporuka je da se predloži prekid postupka do donošenja konačne odluke Ustavnog suda povodom izjavljene ustavne žalbe Sindikata pravosuđa od 17.07.2017. godine na pravni stav građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda (ustavna žalba se nalazi na sajtu Sindikata – dostavite je uz predlog).
  2.   Postupci koji su okončani odbijajućim pravnosnažnim presudama preporuka je da se izjavi ustavna žalba Ustavnom sudu, u roku od 30 dana od dana prijema drugostepene presude. Razlozi za ovu žalbu sadržani SU u Ustavnoj žalbi koja je izjavljena na pravni stav građanskog odeljenja VKSa, pa je preporuka da se isti koriste u obrazloženju svake pojedinačne ustavne žalbe.

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply