06 September 2018 ~ 0 Comments

Zahtev Premijerki za poštovanje Zakona

Poštovana,

Imajući u vidu činjenicu da je na snazi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu od 2005. godine, kao i to da se u sudovima i tužilaštvima taj zakon ne primenjuje, molimo vas da preporučite ministarki pravde da donese odluku o pokretanju postupka za izradu akta o proceni rizika radnih mesta u sudovima i tužilaštvima. Napominjemo da je ovaj zahtev vaša obaveza a naše pravo.

Postupkom procene rizika trebalo bi da se utvrde moguće vrste opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini, izvrši procena rizika od nastanka povreda i profesionalnih oboljenja zaposlenog na radnom mestu, odrede način i mere za otklanjanje ili smanjenje rizika a sve radi poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Ukoliko vam se učini da je javna nabavka za procenu rizika u pravosudnim organima skupa, predlažemo da se prepišu akti o proceni rizika radnog mesta zaposlenih u MUP-u i Vojsci Srbije. Nenormalno je da imamo istog poslodavca a različito tretirana rizična radna mesta.

Na primer, daktilograf-zapisničar u pravosuđu izložen je celodnevnoj buci u radnoj sredini jer radi sa slušalicama, a pod bukom se podrazumeva svaki zvuk stvorem radom neke mašine ili aparata. Njegov rad zahteva mentalno naprezanje, usmereno na tačnost i koncentraciju, zahteva rad koji se obavlja pod čestim govornim komandama, rad koji zahteva stalno praćenje sluhom, vidom, rukama i nogama (vožnja papučice za skidanje audio-zapisa), rad koji je pretežno mentalnog karaktera, iako rutinski, ali zahteva koncentraciju, rad koji zahteva neposredno komuniciranje govorom sa tužiocem i sudijom, kao i strankama u postupku, preciznu psihomotoriku, rad koji nosi veliku odgovornost, rad u celodnevnom sedećem položaju, pod stalnim je psihofizičkim opterećenjem zbog karaktera rada, intenziteta rada, prostorne uslovljenosti, tehničke neopremljenosti i u dodiru sa često agresivnim, psihički bolesnim i zaraženim strankama. U MUP-u i Vojsci službenici i daktilografi imaju beneficiran radni staž dok u pravosuđu ne postoji akt o proceni rizika uopšte?!

Prema našem mišljenju, svi zaposleni u pravosuđu morali bi da imaju beneficiran radni staž, a mogućnost povoljnijeg ostvarivanja prava na penziju trebalo bi da imaju pravosudni daktilografi sa 30 godina rada.

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu trebalo bi da se vrši stalno unapređivanje bezbednosti na radu, kao i osiguranje zdravih radnih uslova, a to jeste dužnost poslodavca.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

Objavljeno na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply