Obavezno osiguranje zaposlenih za period 14.08.2018. do 14.08.2019. godine

Obaveštavamo vas da je Ugovor o osiguranju  zaposlenih u sudovima Republike Srbije potpisan sa kompanijom “Dunav osiguranje“ a.d.o. koja je pobedila u postupku Javne nabavke 3/2018.

Ugovor vazi u periodu od 14.08.2018. do 14.08.2019. godine.

U prilogu se nalazi neophodna dokumentacija radi naplate šteta pokrivenih osiguranjem.

Molim Vas da sve prijave šteta po osnovu svih vrsta osiguranja koje je zaključio Visoki savet sudstva sa  kompanijom “Dunav osiguranje”a.d.o. prosleđujete direktno  Službi za naknadu šteta Beograd, adresa Dobračina br.1, I sprat, 11000  Beograd.

Potrebno je  da se  na poleđini Prijave – Potvrdi ugovarača osiguranja  za nesrećni slučaj (nezgodu) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, upise datum od kada je osiguranik zaposlen na neodređeno ili određeno vreme.

(ako je zaposlen na određeno, obavezno poslati fotokopiju Rešenja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme).

Sve informacije u vezi podnetih zahteva, kao i konsultacije, možete dobiti na br.tel. 011/ 2621-439  soba 104 

Takođe je potrebno da sve zaposlene u sudu obavestite da su osigurani, kao i o uslovima osiguranja.