Osiguranje za 2014 -tu godinu

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je sa kompanijom “Dunav osiguranje“ a.d.o.

zaključen list pokrića, broj 4/14 .

List pokrića obuhvata osiguranje nekretnina, postrojenja opreme i zaposlenih u sudovima

za period od 01.01.2014. godine do zaključenja ugovora o osiguranju, sa osiguravajućom kućom

koja bude izabrana u postupku javne nabavke.

U prilogu se nalazi neophodna dokumentacija radi naplate šteta pokrivenih osiguranjem.

Za sve prijave šteta, potrebno je da se obratite najblizoj filijali Dunav osiguranja.

Visoki savet sudstva

Kontakt osoba

Drago Vidovć

Telefon: 011/ 363 4243