Zahtev za obračun i isplatu plata 2013 – 2016

U prilogu ovog  teksta  se nalazi zahtev za obračun i isplatu plata u skladu sa Posebnim sporazumom o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Zaposleni je potrebno da ga predaju odmah  a najkasnije do 24.maja 2016. godine, s tim sto ne preporučujem da čekaju baš poslednji dan roka (novčana potraživanja zastarevaju istekom 3 godine, prema Zakonu o radu).

NAPOMENA :
Zaposleni Zahtev treba da:
-  popune u 2 primerka (upisu citko ime i prezime, dole desno ispod svog potpisa i upisu datum)
-  potpišu oba primerka, upisu datum  i uz oba primerka zakace Poseban Sporazum (kao prilog)
- oba primerka zahteva predaju sekretarici predsednice suda radi zavodjenja odnosno overe prijema
- 1 primerak ostaje kod sekretarice a 2-gi primerak zadrzavaju za sebe.

 

Predsednik Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu

Zoran Babin

 

Sporazum – Važna obaveštenja – Korak dalje

 

Po podnetim zahtevima rukovodilac organa (predsednik suda) dužan je u skladu sa zakonom da odluku kojom odlučuje o pravima i dužnostima donosi u formi rešenja.

To rešenje mora da sadrži naziv organa, zavodni broj i datum, uvod sa zakonskim odredbama na koje se poziva, izreku (zahtev osnovan, neosnovan, prihvata se, odbija se), obrazloženje za takvu odluku i uputstvo o pravnom sredstvu. Mi možemo sebi da dozvolimo pravno neznanje ali rukovodioci pravosudnih organa to sebi ne mogu da dozvole. Ukoliko ne znaju ili, još gore, ukoliko se prave da ne znaju, oni ne zaslužuju da budu nosioci pravosudne funkcije.

Kako imamo situaciju da pojedini predsednici sudova neće da prime zahtev zaposlenih, molimo zaposlene da svoje zahteve šalju poštom sa povratnicom.

Imamo situaciju i da je rukovodilac pravosudnog organa, vrlo nevešto, i nije iz neznanja, čak mislimo da je to uradio namerno, igrnošući zakon, podnosiocima zahteva umesto rešenje podvalio obaveštenja u formi dopisa, bez pravne pouke, kršeći zajemčeno ustavno pravo na jednaku pravnu zaštitu i na pravno sredstvo. Izgleda da je svima jasno osim, naravno, donosiocima obaveštenja da im nije zahtevano obaveštenje nego rešenje.

Zbog ovih obaveštenja-podvala, dobijenih od „časnih, stručnih, osposobljenih i dostojnih“ rukovodilaca pravosudnih organa, predlažemo dva putića. Jedan je podnošenje pritužbe na rad rukovodioca neposredno višem rukovodiocu, a drugi, istovremeno, izjavljivanje žalbe protiv donetog obaveštenja umesto rešenja.

 Prema tome, svi zaposleni koji su od svojih rukovodilaca na podneti zahtev dobili obaveštenje, trebalo bi da podnesu pritužbu na rad svog rukovodioca. Pritužba se podnosi neposredno višem rukovodiocu. Za obaveštenje dobijeno od predsednika prekršajnog suda, pritužba se podnosi predsedniku Prekršajnog apelacionog suda, za obaveštenje dobijeno od predsednika osnovnog suda, pritužba se podnosi predsedniku višeg suda.

Za obaveštenje dobijeno od predsednika višeg suda, pritužba se podnosi predsedniku apelacionog suda. Za obaveštenje dobijeno od predsednika apelacionog suda, pritužba se podnosi predsedniku Vrhovnog kasacionog suda. Isti postupak primenjuje se i za eventualna obaveštenja od javnih tužilaca, mada za sada nemamo takav slučaj. Modeli u prilogu su samo za slučaj da je umesto rešenja dobijeno obaveštenje.

Modeli u prilogu su samo za slučaj da je umesto rešenja dobijeno obaveštenje.

Obaveštenje za zaposlene u Osnovnom sudu Novi Sad – korak 2

Molim Vas, da pravilno popunite ovu žalbu sa svojim podacima, potpišite je i takvu je ODMAH  PREPORUčENOM  POšILJKOM  POšALJETE  NA  ADRESU  IZ  NASLOVA  ŽALBE  (PAZITI NA ROK ZA ŽALBU OD 8 DANA OD DANA KADA VAM JE DOSTAVLJENO REŠENJE !!!!!) .

Molim Vas da  UZ ŽALBU, OBAVEZNO  PRILOŽITE  fotokopiju dobijenog odbijajućeg rešenja i fotokopiju Sporazuma.

Zaposleni neka ovakav “komplet” (potpisan tekst žalbe i fotokopije priloga)  pripreme u 2 primerka i neka:
1 “komplet” posalju u koverti Žalbenoj komisiji sudova u Beograd, preporučeno sa povratnicom
1 “komplet” zadrze za sebe (za svoju “kućnu” arhivu).

Predsednik Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

Zoran Babin

 Korak 3 -URGENCIJA za rešavanje po žalbi na odbijanje obračuna po Sporazumu

 

Molim Vas, da pravilno popunite ovu URGENCIJU sa svojim podacima, potpišite je i takvu je ODMAH  PREPORUčENOM  POšILJKOM  POšALJETE  NA  ADRESU  IZ  NASLOVA !!!

Zaposleni neka ovakav “komplet” (potpisan tekst URGENICIJE)  pripreme u 2 primerka i neka:

  • 1 “komplet” posalju u koverti Žalbenoj komisiji sudova u Beograd, preporučeno sa povratnicom
  • 1 “komplet” zadrze za sebe (za svoju “kućnu” arhivu).

                                                                                                                               Predsednik Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

                                                                                                                                                                  Zoran Babin

Korak 4 -pokretanje upravnog spora

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad obaveštava svoje članstvo ( Državne službenike) one koji su dobili odbijajući odgovor Visokog saveta sudstva da mogu da podnesu tužbu Upravnom sudu. Za pokretanje upravnog spora od dokumentacije je potrebno podneti :

  1. Kopiju rešenja o zasnivanju radnog odnosa
  2. Kopije rešenja o koeficijentu
  3. Kopiju zahteva za obračun i isplatu
  4. Žalbe
  5. Kao i sva rešenja o odbijanju
  6. Punomoćja 2 kom ( advokatsko )

(Sve ovo je potrebno dostaviti advokatu kojeg izaberete da Vas zastupata)

 

Vodite računa o pouci o pravnom leku ( rok Vam je 30 dana)

 

Svako treba da odluči da li će podnositi samo tužbu upravnom sudu ili će zajedno sa upravnim sporom započeti i parnični postupak. Upravni spor i parnični postupak se pokreće paralelno iz sledećih razloga. Upravni spor se pokreće tužbom sa zahtevom da sud odluči u upravnoj stvari u sporu pune jurisdikcije. To znači da upravni sud donese odluku kao i parnični sud: da izvodi dokaze, saslušava stranke, izvodi veštačenje itd. Međutim, upravni sud može da odbije da odlučuje u sporu pune jurisdikcije (što u praksi Upravni sud, nažalost, najčešće i čini), te da donese odluku samo u odnosu poništavanja rešenja (tj. rešenja Žalbene komisije sudova, odnosno Rešenja predsednika suda), a da u odnosu na tužbeni zahtev koji se odnosi na potraživanje uputi tužioca na parnični postupak. U ovom slučaju može da se desi da protekne rok od tri godine (praksa je takva da upravni sud donosi odluku u roku od 1 do 2,5 godine), te da potraživanje zastari. Naša potraživanja se odnose na period od maja 2013. godine, tako da postoji mogućnost da se ovo i desi. Da bi to prenebregnuli, paralelno podnosimo tužbu parničnom sudu, i odmah predlažemo prekid parničnog postupka, do odlučivanja Upravnog suda. Ova odluka je predhodno pitanje za parnični postupak, te sud prekida postupak do donošenja odluke Upravnog suda.

Što se troškova tiče, za upravni spor se taksa plaća na kraju postupka i ona iznosi oko 1.200,00 dinara. Parnični postupak, taksa na tužbu je oko 3.600,00 dinara i toliko na odluku. Za taksu na tužbu, koja se plaća odmah, možemo da podnesemo molbu za plaćanje na rate. Sudije uglavnom izlaze u susret ovakvim molbama, a nadam se da će i ovde, jer su u pitanju njihove kolege sa kojima rade.

Ukoliko želite, možete da uradite i veštačenje pre, tj. da zajedno sa tužbom da predate i urađeno veštačenje, pa na kraju postupka da se traži iznos veštačenja kao parnične troškove.

 

Ukoliko želite možemo Vam ponuditi listu listu sudskih veštaka i uslove pod kojima bi odradili veštačenje.