Dobrovoljno davanje krvi

Ko može dati krv

Krv mogu dati sve zdrave osobe :
 • ako su zdrave i dobro se osećaju
 • ako imaju između 18 i 65 godina
 • ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina
 • svaka 4 meseca (osobe ženskog pola) i svaka 3 meseca (osobe muškog pola)
 • nakon primene INAKTIVNE vakcine (virus gripa)

ko-moze-dati-krv

Ko ne može dati krv?

Ne mogu dati krv osobe:

 •  koje imaju manje od 50 kg
 •  koje imaju simptome prehlade, neke bolesti ili se jednostavno ne osecaju dobro
 •  koje imaju promene na koži (infekcije, osip, gljivična oboljenja …
 •  koje imaju suviše visok ili suviše nizak pritisak
 •  koje su pod terapijom ili nije prošlo najmanje 7 dana od terapije antibioticima
 •  koje se nalaze u fazi redovnog mesecnog ciklusa (za osobe ženskog pola)
 •  kod kojih nije prošlo 7 dana od vađenja zuba i manjih stomatoloških intervencija
 •  kod kojih nije prošlo 6 meseci od probadanja tela i kože (pirsing), tetoviranja ili pojedinih hirurških intervencija i transfuzije krvi.

Detaljna tabela kontraindikacija za privremeno i trajno odbijanje za davanje krvi

Selekcija davalaca se vrši prema ustanovljenim, isključivo medicinskim, kriterijumima za privremeno odlaganje davanja krvi ili trajno odbijanje zbog nepodobnosti za davanje krvi, bilo da bi davanje krvi moglo da ugrozi potencijalnog davaoca ili primaoca. Na izbor davalaca nikako nema uticaja pol, religija, nacionalnost, seksualno opredeljenje, politička orijentisanost, zanimanje, socijalni status ili neki drugi sličan razlog.

Kriterijumi za PRIVREMENO odbijanje davalaca

Kriterijumi-za-odbijanje DDK 1

Kriterijumi-za-odbijanje DDK 2

Kriterijumi-za-odbijanje DDK 3

Kriterijumi za TRAJNO odbijanje davalaca

 

Kriterijumi-za-trajno-odbijanje-DDK 1

Kriterijumi-za-trajno-odbijanje-DDK 2

Tekst preuzet sa sajta: Budidavalackrvi

ZAKONSKE REGULATIVE KOJE SE ODNOSE NA DOBROVOLJNE DAVAOCE KRVI

Izvodi iz Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Sl. Glasnik RS“, br. 3/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11 i 110/12 – odluka US), (u daljem tekstu: Zakon), za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti, procenat plaćanja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do punog iznosa cene zdravstvene usluge, kao i procenat plaćanja osiguranog lica u 2013. godini.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak naplaćivanja participacije, prestanak plaćanja participacije u toku kalendarske godine kao i povraćaj sredstava uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa participacije po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2013. godini.

Član 22

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;

2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom;

3) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate;

4) dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

USLUGE ZA KOJE DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI UZ OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU I UPUT NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU

1.      stacionarno lečenje – po bolničkom danu

2.      rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu

3.      pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu

4.      kratka poseta izabranom lekaru

5.      sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju)

6.      rendgenski pregled i snimanje – po uputu

7.      pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu

8.      pregled – po uputu:

·        na skeneru i osteodenzitometru

·        na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija)

·        na magnetnoj rezonanci

9.      pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu

10.  ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)

11.  rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)

12.  pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu

13.  hirurške zahvate van operacione sale

14.  kućno lečenje – po danu

15.  sanitetski prevoz koji nije hitan:

·        na području opštine, grada

·        van opštine na području filijale

·        van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

16.  hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela

Zakon o radu

(„Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005.,61/2005., 54/2009., 32/2013.)

Član 77

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo), odnosno za svako dobrovoljno davanje krvi dobrovoljni davaoci imaju pravo na korišćenje 2 dana plaćenog odsustva uključujući i dan davanja krvi.

Navedena prava davaoci ostvaruju na osnovu knjižice dobrovoljnog davaoca krvi. Za tumačenje navedenih odluka možete se obratiti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Beograd, 011 205 3830, 011 2646 022. Zbog nepoštovanja navedenih odluka možete se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 011 361 3734, 011 361 6540, ili zaštitniku pacijentovih prava u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Tekst objavljen na sajtu: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine